ARKADUYTI COLLEGE OF EDUCATION
Recognised By NCTE Affiliated To WBBPE

STUDENTS NAME & ROLL NO FOR 'I' CARD
SESSION :- 2014-2016

SL. No Roll No Name
1 1 SUMAN ACHARYYA
2 2 RAMENDRA NARAYAN THAKUR
3 3 SK IBRAHIMSUMAN ACHARYYA
4 4 MAMPY PRAMANICK
5 5 KAILASH NANDI
6 6 TAPAS KUMAR MONDAL
7 7 SUKANTA NATH DAS
8 8 TANAYA SEN
9 9 TUSHAR SHEET
10 10 SOURAV MONDAL
11 11 LAKSHMI BEPARY
12 12 SUSMITA GHOSH
13 13 SUPRIYA ROY
14 14 SUBHRANGSHU SARKAR
15 15 SAMIMA SAHENAJ
16 16 RAZIYA KHATUN
17 17 SALEHA KHATUN
18 18 SANDIP PAL
19 19 RAJESH KUMAR GARAIN
20 20 ANURADHA DATTA
21 21 SANCHITA CHAKRABORTY
22 22 ARPITA MUKHERJEE
23 23 SATYAJIT CHATTERJEE
24 24 SOMA MONDAL
25 25 PARIJAT SENGUPTA
26 26 ANTIM SAHA
27 27 DEBRANJAN PAL
28 28 ATASHI CHOUDHURY
29 29 SUSMITA RAY
30 30 CHHOTON MANNA
31 31 SATHI CHOWDHURY
32 32 PRADIP KUMAR MONDAL
33 33 NETAI HALDER
34 34 KOUSHIK DAS
35 35 SK ISRAFEEL
36 36 KRISHNA BARAL
37 37 BHOLA NATH SADHU
38 38 RUBI SINGHA
39 39 SUPRIYA GARAIN
40 40 SAMRAT DAS
41 41 PARAMITA MAJI
42 42 MRINMAYEE MONDAL
43 43 RASHMI ROY
44 44 PAYEL SAHA
45 45 CHANDAN DAS
46 461 SIKHA GARAIN
47 47 MITA SAHA
48 48 PARTHA MANDAL
49 49 RAHUL DAS
50 50 SUBRATA SINGHA